Partneri projekta

Partner 1 – UIP Univerzitetni razvojni center in incubator Primorske, Slovenija

Ferrarska 8
6000
Koper
Slovenija

Voditelj projekta: Matjaž Primc

Web adresa: www.uip.si

UIP je neprofitna organizacija osnovana 2006. godine od strane Sveučilišta na Primorskem i Gea College – Visoke škole za poduzetništvo. Svojim aktivnostima i infrastrukturom potiče i promovira poduzetničku kulturu, te osnivanje novih, na znanju temeljenih, poduzeća, prvenstveno među mladima, studentima, istraživačima, znanstvenicima, inovatorima i drugim stanovnicima primorske regije – obalno-kraška, goriška i notranjsko kraška statistička regija.  Među brojnim poduzetničkim idejama UIP izdvaja inovativne, na znanju temeljene i tržišno usmjerene ideje, te im kroz proces predinkubacije i inkubacije daje cjelovitu potporu za razvoj novih ideja i osnivanje novih poduzeća s visokom dodanom vrijednošću. Glavne usluge su savjetovanje, mentorstvo, poduzetničko obrazovanje, privlačenje investitora, savjetovanje i pomoć pri pisanju poslovnog  plana, zajednička promocija itd. Zajedno sa Sveučilištem na Primorskem UIP usko surađuje s gospodarstvom: organizator je projekta Poduzetna Primorska, natječaja za najbolji poslovni plan primorske regije, te koordinira razvoj projekta inovacijske škole, provodi projekt komercijalizacije znanja i tehnologije i istraživačke projekte Sveučilišta na Primorskem.

Partner 2 – IRPInštitut za raziskovanje podjetništva

Svetozarevska ulica 6
2000
Maribor
Slovenija

Voditelj projekta: Jure Verhovnik

Web adresa: www.tovarnapodjemov.org

IRP je nositelj aktivnosti poduzetničkog inkubatora Sveučilišta u Mariboru – Tovarna podjemov. Od 2002. godine aktivno nudi usluge savjetovanja i obrazovanja potencijalnih poduzetnika i poduzetnika početnika. Usluge uključuju procjenu poslovnih ideja, pomoć u izradi poslovnih planova, stručno osposobljavanje i obrazovanje iz različitih područja poslovanja, pomoć u privlačenju investitora i umrežavanju. IRP provodi aktivnosti  na uspostavi zajedničkih projekata poduzetnika i razvojnih institucija u okviru Sveučilišta i izvan njega (identifikacija, uspostava neposredne suradnje, realizacija). Proteklih godina IRP je kao nositelj ili partner sudjelovao u više od deset projekata usmjerenih na poticanje i razvoj poduzetništva, promociju i uspostavu suradnje između gospodarstva i regionalnih razvojnih institucija, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom  (Leonardo, Interreg,…) nivou. Pored navedenog, IRP je organizator međunarodne konferencije na temu poduzetništva i inovacija PODIM (www.podim.org), koji se održava jednom godišnje u Mariboru, i nacionalnog natječaja za najbolje inovativno start-up poduzeće u Sloveniji (http://www.tovarnapodjemov.org/dokumenti/dokument.asp?id=629).

Partner 3 – Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park 19
1000
Ljubljana
Slovenija

Voditelj projekta: Iztok Lesjak

Web adresa: www.tp-lj.si

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. od svojega osnutka 1996. godine razvija poticajno okruženje za razvoj poduzetništva, te kroz promociju i pružanje usluga i potrebne infrastrukture motivira tehnološki poduzetnički potencijal u regiji. Osmišljenim programima pomoći potiče osnivanje i pomaže rast i razvoj poduzeća s visokim tržišnim potencijalom. Na taj način djeluje na preoblikovanju lokalnog gospodarstva, otvaranju i opstanku kvalitetnih radnih mjesta i većoj konkurentnosti inovativnog poduzetništva u regiji, a posebnu pažnju posvećuje uključivanju članova u partnerske mreže domaćeg i stranog poslovnog okruženja – na području strateškog razvoja, proizvodnje, marketinga, povezivanja s financijskim i nadležnim ustanovama te s nositeljima tehnološkog razvoja iz javnog i privatnog sektora. Danas Tehnološki park Ljubljana ima više od 180 članova, od čega 56 poduzeća u fazi inkubacije. Pomoć članovima u fazi razvoja je formirana kroz uspostavu sinergije te formalnih i neformalnih veza s istraživačkim, tržišnim i poduzetničkim okruženjem, koje omogućavaju razmjenu znanja i tehnologija te bržu komercijalizaciju. Pružaju se sljedeće skupine usluga: infrastruktura, standardne usluge, te usluge s dodanom vrijednošću za pospješivanje rasta poduzeća.

Po pitanju jačanja poduzetničke kulture, Tehnološki park Ljubljana je zajedno s partnerima uspješno implementirao projekt Natjecanja za najbolju poduzetničku ideju i Natjecanja za najbolji poslovni plan u okviru sheme MOL za potporu novim poslovnim idejama, kojega je kao primjer dobre prakse prepoznala EU http://ec.europa/enterprise/enterprise_policy/charter. Predmetni projekt predstavlja mogućnost za širenje spektra usluga koje se pružaju i usporedbu s uslugama i iskustvima regionalnih partnera, te nadogradnju sheme s međunarodnom prepoznatljivošću.

Partner 4 – Pomurski tehnološki park

Plese 9a
9000
Murska Sobota
Slovenija

Voditelj projekta: Marko Močnik

Web adresa: www.p-tech.si

 Pomurski tehnološki park je organizacija, koja pomaže poduzetnicima osnivati nova poduzeća, razvijati ih i pruža im pomoć u smislu prostora, savjetovanja i usluge. Nudi im pomoć kod organizacije proizvodnje na osnovi tržišno interesantne ideje sve do onog trenutka, kada poduzeće stekne ugled kao pouzdan poslovni partner i počne sasvim samostalno djelovati.

Tehnološki park stimulira realizaciju poslovnih ideja, prioritetno na onim područjima, koje se temelje na višoj dodanoj vrijednosti i tako formira potporno oruđe, koje utječe na ekonomski razvoj i ubrzavanje rasta i uspješnosti poduzeća u pomurskoj regiji. Kroz surađivanje u integriranoj i efektivnoj regionalnoj strategiji za razvoj malih i srednje velikih poduzeća Pomurski tehnološki park osigurava potporu temeljenu na potrebama poduzetnika, regionalnom konsenzusu i međunarodnim poznanstvima.

Aktivnost djelovanja parka je usmjerena na traženje kvalitetnih poduzetničkih projekata i suradnju s obrazovno – istraživačkim ustanovama te pomurskim poduzećima, koje djeluju na području proizvodnje i razvoja proizvoda te usluge. Namjera pokrenutih projekata je podizanje konkurentske prednosti i dodane vrijednosti poduzećima, koje su članice parka.

Tehnološki park ima preko svoje mreže vanjskih izvođača uspostavljenu suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj, internacionalizaciju te financijskim i savjetodavnim institucijama  (područja: informatika, energetika, elektronika, strojna tehnika, financije, marketing, intelektualno vlasništvo…).

Partner 5 – IDA Istarska razvojna agencija    

Mletačka 12/IV
521000
Pula
Hrvatska

Voditelj projekta: Darko Lorencin

Web adresa: www.ida.hr

IDA je osnovana kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije u prosincu 1999. godine dok je s radom započela u lipnju 2000. godine. Osnivači su Istarska županija i devet istarskih gradova. Istarska razvojna agencija usmjerena je na provedbu sljedećih aktivnosti:

  • financijska podrška malom i srednjem poduzetništvu: sustav kreditiranja, Konzorcij za jamstva “Istra 21“
  • razvoj poduzetničke infrastrukture: poduzetničke zone, Poduzetnički inkubator „Izazov“, veletržnica ribe Poreč, Istarski velesajam
  • razvoj ljudskih resursa – edukacija – javni i privatni sektor
  • povezivanje poduzeća i razvojnih institucija – klasteri u industriji, istraživanje i razvoj
  • sustav informiranja poduzetnika (info-punkt)
  • promicanje (stranih) ulaganja
  • upravljanje i koordinacija Regionalnog operativnog programa
  • međunarodna i međuregionalna suradnja – EU projekti

Partner 6 – CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, Hrvatska

 Trg J. F. Kennedy-ja 7
10 000
Zagreb
Hrvatska

Voditelj projekta: Mirela Alpeza

Web adresa: www.cepor.hr

CEPOR je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska. Deset osnivača  CEPORa lideri su u svojim područjima djelovanja – od akademske zajednice do udruženja gospodarstvenika, razvojnih agencija i poduzetničkih centara. Misija CEPORa je biti snažan integrator regionalnih i globalnih mreža znanja i prakse poduzetništva s ključnim utjecajem na razvoj politike prema malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu u gospodarstvu i zajednici. CEPOR doprinosi razvoju poduzetničke kulture, stimulativnog institucionalnog i regulatornog okvira za poduzetničko djelovanje radi ostvarivanja snažnog ekonomskog i društvenog razvoja temeljenog na inovativnom, kreativnom i poduzetničkom potencijalu pojedinaca i organizacija. Od 2002. godine CEPOR je odgovoran za provedbu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) projekta u Hrvatskoj.

Područja djelovanja:

Istraživanje- neovisna istraživanja vezana uz politiku razvoja sektora malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u cjelini u cilju analize stanja i definiranja provedbene politike u tom sektoru

Razvoj politike – jačanje kapaciteta svih koji sudjeluju u kreiranju, provedbi i vrednovanju provedbenih politika prema razvoju poduzetništva i malih i srednjih poduzeća

Zagovaranje – organizacija aktivnosti kojima se jača glas malih i srednjih poduzeća naročito prema institucijama koje su odgovorne za definiranje politike u tom sektoru, ali i prema javnosti

Consulting – sudjelovanje na projektima konzultantskog tipa u Hrvatskoj i regiji.

Partner 7 – REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje, Hrvatska

Bana Josipa Jelačića 22
40000
Čakovec
Hrvatska

Voditelj projekta: Matija Derk

Web adresa: www.redea.hr

REDEA provodi aktivnosti podrške u procesima koji doprinose održivom razvoju Međimurja. U tom smislu osobito pokriva područja poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, investicijske klime  i privlačenja ulaganja, EU integracija s osobitom naglaskom na pretpristupne fondove te područja energetike i zaštite okoliša. REDEA provodi projekt Tehnološko inovacijskog centra Međimurje te koordinira izradu Županijske razvojne strategije.

REDEA je info-točka za sve poduzetnike o mogućnostima financiranja i unaprjeđenja poslovanja, izrađuje investicijske studije, provodi programe kreditiranja i izdavanja garancija za poduzetnike te organizira raznovrsne edukacije za poduzetnike. REDEA je i koordinator izrade Strategije ruralnog razvoja Međimurske županije te pruža stručnu pomoć poljoprivrednicima za financiranje investicijskih projekta. REDEA provodi više projekata sufinanciranih od strane EU, koji su osmislili i napisali njeni djelatnici, koje je uspješno prijavila na različite EU natječaje. REDEA djeluje kao one-stop-shop za sve potencijalne investitore te je informirana o svim postojećim tehničkim i ljudskim ulagačkim potencijalima županije i načinom ostvarivanja svih poticaja koji su na raspolaganju ulagačima. Djelatnici REDEA-e sudjeluju na brojnim relevantnim  predavanjima, seminarima, radionicama i konferencijama gdje se upoznaju sa novim programima, natječajima i trendovima te svoje znanje konstantno nadograđuju i diseminiraju ciljnim skupinama.

Partner 8 – Tehnološki park Varaždin, Hrvatska

Zagrebačka 89
42000
Varaždin
Hrvatska

Voditelj projekta:  Andrija Petrović

Web adresa: www.tp-vz.hr

Aktivnosti koje provodi Tehnološki park Varaždin su: inkubacijski proces za tehnološki inovativna poduzeća, transfer znanja s učilišta i razvojnih centara u gospodarstvo, umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca.

Tehnološki park Varaždin radi na promjeni percepcije građanstva prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva, provodi kreativne radionice, seminare, tematske rasprave poduzetnika i akademskog osoblja , organizira case study predavanja, konferencije i natjecanja za poslovne ideje te osniva klastere. Bavi se pripremom i provedbom projekata koje sufinancira EU i obavlja usluge poslovnog savjetovanja.